Villkor

Allmänna bestämmelser

1. Dessa allmänna villkor gäller för alla rättsliga förhållanden (inklusive offerter, (efterföljande) avtal och alla situationer före kontraktet) mellan X-Wrap Groningen och tredje part (”klienten”) som instruerar X-Wrap Groningen att utföra av något verk av X-Wrap Groningen.

2. Ändringar och tillägg till någon bestämmelse i de allmänna villkoren eller i något avtal som de har förklarats tillämpliga på ("avtalet") är endast giltiga om X-Wrap Groningen. nl har accepterat detta skriftligen och uttryckligen. Ändringar och tillägg gäller endast det eller de aktuella avtalen.

3. Om någon bestämmelse i de allmänna villkoren eller avtalet inte är giltig, kommer övriga bestämmelser i de allmänna villkoren eller avtalet att förbli i kraft. Den ogiltiga bestämmelsen i fråga kommer att ersättas av en annan giltig bestämmelse som kommer så nära som möjligt de konsekvenser som den ogiltiga bestämmelsen avser.

Avtal

1. Avtalet mellan nl accepterar detta uppdrag. När det gäller arbeten för vilket ingen orderbekräftelse skickas på grund av arten och omfattningen, fungerar fakturan även som en orderbekräftelse, som bedöms korrekt och fullständigt återspegla avtalet.

2. Alla avtal och/eller åtgärder som ingås eller utförs till följd av bestämmelserna i 2.1, eller därefter, anses vara en implementering av avtalet.

3. Vid beställningar eller erbjudanden och åtaganden från X-Wrap Groningen som inte har bekräftats skriftligen av Groningen. Om och i den mån uppdragsgivaren önskar härleda rättigheter av uppdraget ska uppdraget bekräftas skriftligen.

4. X-Wrap Groningen förbehåller sig rätten att neka uppdrag utan att ange skäl.

5 .

6. Meddelanden som skickas elektroniskt kommer endast till X-Wrap Groningen efter att X-Wrap Groningen har tagit del av och bekräftat innehållet. Beställningar som görs elektroniskt binder kunden utan att X-Wrap Groningen behöver bekräfta dem.

Erbjudanden

1. Alla erbjudanden, offerter, prislistor, leveranstider mm fr.o.m Den/de senast redovisade beskrivningen/ritningarna ska upprättas och samtidigt bifogas de först redovisade handlingarna. Beskrivningen/ritningen blir då bindande för båda parter.


2. Alla offerter/erbjudanden är utan förpliktelser såvida de inte innehåller villkor för accept. Om en offert/erbjudande innehåller ett erbjudande utan förpliktelser och detta accepteras av motparten har X-Wrap Groningen rätt att återkalla erbjudandet inom sju dagar från mottagandet av acceptansen. Prislistor, broschyrer och annan information (såsom storlekar, material, färger etc.) som lämnas med ett erbjudande anges så exakt som möjligt, men tjänar endast som en indikation. Om inget annat anges är angivna priser exklusive moms. Eventuellt monterings- eller installationsarbete sker alltid på kundens bekostnad, om inte annat avtalats i förväg.

3.1. Om mellan datum för ingående av avtal och leverans stiger självkostnadspriset för de beställda varor/material som används och/eller myndigheter och/eller fackföreningar ändrar löner, anställningsvillkor eller sociala bestämmelser, har X-Wrap Groningen rätt att föra vidare ökar till motparten. Om, mellan ovanstående, en ny prislista utfärdas av X-Wrap Groningen och/eller leverantörer och träder i kraft, då för att passa.

3.2. Om motparten är en fysisk person som inte agerar i utövande av yrke eller verksamhet kan prishöjningar föras vidare/debiteras i ovanstående mening 3 månader efter avtalets ingående. Vid prishöjningar på kortare sikt har motparten rätt att säga upp avtalet.

4. X-Wrap Groningen är behörig att anlita tredje part för att genomföra det överenskomna arbetet.

Leverans / Utfört arbete

1. Leverans är inte gratis. Angivna leveranstider och tidsperioder inom vilka arbete ska utföras kan aldrig anses som strikta tidsfrister, om inte annat uttryckligen avtalats. Vid försenad leverans/upphörande av arbetet ska X-Wrap Groningen därför meddelas skriftligt försummelse.

2. Vid leverans/utförande av arbete i delar betraktas varje leverans/fas som en separat transaktion.

3. Om det visar sig omöjligt att leverera varan till motparten förbehåller sig X-Wrap Groningen rätten att behålla de varor/material som utförandet av arbetet har köpts in på motpartens bekostnad och risk, eller förstörts kl. motpartens bekostnad. Det föregående påverkar inte motpartens skyldighet att betala köpeskillingen.

4. Leverans sker en gång till en av motparten angiven adress även om de beställda varorna av motparten är avsedda att distribueras till olika adresser. Motparten garanterar då att destinationen/lossningsplatsen är lättillgänglig och ansvarar för lossningen/lossningen.

5 .

6. Metoden för transport, frakt, förpackning etc. kommer att bestämmas av X-Wrap Groningen om inga ytterligare instruktioner har lämnats av kunden. Eventuella specifika önskemål från kunden angående transport/frakt kommer endast att utföras om kunden har förklarat sig stå för merkostnaderna.

Framsteg, utförande och aktiviteter

1. Om leveranser och/eller arbete inte kan ske normalt eller utan avbrott på grund av orsaker utanför X-Wrap Groningens kontroll har X-Wrap Groningen rätt att debitera den andra parten för de extra kostnader som uppstår.

2. Om det under utförandet av de arbeten som accepterats av X-Wrap Groningen visar sig att de är ogenomförbara, antingen på grund av okända omständigheter att kräva att ordern som ges till X-Wrap Groningen har då rätt till full ersättning för det arbete som redan utförts av X Wrap Groningen, eventuell skada och merkostnader.

3. Alla utgifter som X-Wrap Groningen ådrar sig på begäran av den andra parten är helt på dennes bekostnad, såvida inte annat skriftligen överenskommits.