Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (inclusief offertes, (vervolg)overeenkomsten en alle pre-contractuele situaties) tussen X-Wrap Groningen en enige derde (“de opdrachtgever”) die X-Wrap Groningen opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden door X-Wrap Groningen.

2. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden respectievelijk in iedere overeenkomst waarop zij van toepassing zijn verklaard (“de overeenkomst”), zijn slechts geldig indien X-Wrap Groningen. nl deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

3. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden dan wel de overeenkomst niet geldig is, blijven de overige bedingen in de Algemene Voorwaarden respectievelijk de overeenkomst voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet-geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

 

Overeenkomsten

1. De overeenkomst tussen X-Wrap Groningen en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling X-Wrap Groningen een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en X Wrap Groningen. nl deze opdracht accepteert. Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Alle overeenkomsten en/of handelingen die als gevolg van het in 2.1 bepaalde, daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan respectievelijk worden verricht, worden geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.

3. In het geval van opdrachten respectievelijk aanbiedingen en toezeggingen van X-Wrap Groningen die niet schriftelijk door X-Wrap Groningen zijn bevestigd, zal behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, de uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst uitsluitend door X-Wrap Groningen worden gegeven. Indien en voorzover de opdrachtgever rechten aan de opdracht wil ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te worden bevestigd.

4. X-Wrap Groningen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

5. X-Wrap Groningen is gerechtigd om – indien X-Wrap Groningen dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.

6. Langs elektronische weg verzonden berichten bereiken X-Wrap Groningen eerst nadat X-Wrap Groningen van de inhoud kennis heeft genomen en bevestigd. Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden de afnemer zonder dat X-Wrap Groningen deze hoeft te bevestigen.

 

Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden, etc. van X-Wrap Groningen zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatstgemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerstgemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/ tekening voor beide partijen bindend zijn.


2.
Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/ aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft X-Wrap Groningen het recht het aanbod binnen zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens (zoals maten, materialen, kleuren etc.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie. Tenzij anders vermeld zijn opgegeven prijzen exclusief BTW. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de afnemer, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

3.1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is X-Wrap Groningen gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde dat een nieuwe prijslijst door X-Wrap Groningen en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is X-Wrap Groningen gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

3.2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening worden gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. X-Wrap Groningen is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

 

Levering / Verrichte werkzaamheden

1. Levering geschiedt niet franco. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient X-Wrap Groningen derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

3. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt X-Wrap Groningen zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/ materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, danwel te vernietigen voor rekening van de wederpartij. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.

4. Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goed bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

5. X-Wrap Groningen is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

6. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer is verstrekt, door X-Wrap Groningen bepaald. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

Voortgang, Uitvoering en Werkzaamheden

1. Wanneer de leveringen en of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van X-Wrap Groningen niet normaal of zonder onderbrekingen kunnen geschieden, is X-Wrap Groningen gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

2. Indien tijdens de uitvoering van de door X-Wrap Groningen aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan X-Wrap Groningen niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft X-Wrap Groningen het recht te vorderen dat de aan X-Wrap Groningen verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. X-Wrap Groningen heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door X Wrap Groningen verrichte werkzaamheden, eventuele geleden schade en extra kosten.

3. Alle onkosten welke door X-Wrap Groningen worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.